AMAZEAN
JUNGLE TRAIL

Explore

New Adventure.

Find Out.
Image

Betong, Yala

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดการแข่งขันวิ่งเทรลรายการ “Amazean Jungle Trail” โดยได้รับคำปรึกษาจาก UTMB® ASIA และดำเนินการจัดการแข่งขันโดย RUNNING CONNECT เพื่อยกระดับการแข่งขันการวิ่งเทรลในประเทศไทย ให้เป็นการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐานระดับสากล และเพื่อให้สามารถดึงดูดนักกีฬาจากต่างประเทศเข้ามาร่วมแข่งขัน โดยมุ่งหวังให้บรรจุอยู่ใน UTMB World Series สนามที่ ๒ ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ให้กับอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  • - กระตุ้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมพหุวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ และการจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • - เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้
Featured Box Image

Betong 100

Discover
Featured Box Image

Betong 50

Discover
Featured Box Image

Betong 25

Discover

Project Intiators

Image
Image


Supporting Authorities


Image Image Image Image
Image Image Image Image


Local Authorities


Image Image Image
Image Image Image


Promoter

Image


Supporting Organizations


Image
Image
Image


Official Partners


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Organizer


Image