3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม

ความแตกต่างที่ลงตัวในเมืองเบตงแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มความน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศ

เนื่องจากเมืองเบตงนั้น มีความหลากหลายทางสังคม เป็นเมืองพหุศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีทั้งวัดของศาสนาพุทธ มีมัสยิดกลางของชาวมุสสลิม มีวัดกวนอิมของชาวไทยเชื้อสายจีน และมีโบสถ์ของชาวคริสต์ เป็นศาสนสถานสำคัญ

แสดงให้เห็นถึงวิถีชาวบ้านของที่นี่ว่า พวกเขาแม้ต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม แต่ก็สามารถอยู่อาศัยร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมอันอบอุ่นแห่งนี้