มาตรการการรักษาความสะอาด

  1. ทำความสะอาดห้องสุขาอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
  2. จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งกำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน