การคัดกรองผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่

 1. ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และ แสดงหลักฐานผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ผลตรวจ ATK (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน) ผ่าน Application “หมอพร้อม” โดยการตรวจ ณ ภูมิลำเนา (ตรวจให้มั่นใจก่อนออกเดินทาง) หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน ในช่วง 1-3 เดือน
 2. ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะต้องผ่านการกักตัว กระบวนการ Test & Go หรือได้รับการยกเว้นการกักตัว ตามที่ราชการกำหนด
 3. ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า Google Form
  • a. ข้อมูล และภาพหลักฐานการฉีดวัคซีน
  • b. ข้อมูล และภาพหลักฐานผลการตรวจ ATK หรือ RT PCR
  • c. ข้อมูล และภาพหลักฐานประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน ในช่วง 1-3 เดือน
 4. ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่แสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK หรือ RT PCR และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน
 5. ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่เช็คอินในแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และได้รับริสต์แบนด์เพื่อแสดงเครื่องหมาย “ผ่าน” การคัดกรองแล้ว