มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

การจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Trail 2022 จะดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 (การแข่งขันกีฬาวิ่งประเภทถนนและวิ่งเทรล) ที่ประกาศโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กันยายน 2563) ผนวกกับ มาตรการเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้ปลอดภัยด้วยหลักการ COVID-Free Setting สำหรับการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา (7 ตุลาคม 2564) และ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง ระเบียบวิธีการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ UTMB® (สิงหาคม 2564)