มาตรการในการป้องกันโรค

 1. นักกีฬา ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในบริเวณงาน และปลดออกขณะวิ่ง และสวมหน้ากากอีกครั้งเมื่อเข้าเส้นชัย
 2. รักษาระยะห่างระหว่างนักกีฬา ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 เมตร
  • a. ทําสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอรับบริการ จุดรอเข้าห้องน้ำ
  • b. มีฉากกั้นระหว่างการบริการ
  • c. พื้นที่บริเวณงานกว้างขวาง มีอัตราผู้ร่วมงานต่อพื้นที่ มากกว่า 1 : 5 ตารางเมตร
  • d. การปล่อยตัว ทะยอยปล่อยเป็นบล็อค บล็อคละไม่เกิน 100 คน นักกีฬายืนเว้นระยะในแต่ละบล็อค
 3. ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสวมถุงมือตลอดเวลา และล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์/เจล