การคัดกรองนักกีฬา

 1. นักกีฬาทุกคนต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และ แสดงหลักฐานผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ผลตรวจ ATK (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน) ผ่าน Application “หมอพร้อม” โดยการตรวจ ณ ภูมิลำเนา (ตรวจให้มั่นใจก่อนออกเดินทาง) หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน ในช่วง 1-3 เดือน
 2. นักกีฬาที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องผ่านการกักตัว กระบวนการ Test & Go หรือได้รับการยกเว้นการกักตัว ตามที่ราชการกำหนด
 3. นักกีฬาบันทึกข้อมูลเข้าระบบรับสมัคร https://www.runningconnect.com/profile/history เพื่อให้ได้ “Amazean Jungle Trail Pass”
  • a. ข้อมูล และภาพหลักฐานการฉีดวัคซีน
  • b. ข้อมูล และภาพหลักฐานผลการตรวจ ATK หรือ RT PCR
  • c. ข้อมูล และภาพหลักฐานประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน ในช่วง 1-3 เดือน
  • d. ประเมิน Thai Save Thai ของกรมอนามัย
  • e. ตอบแบบสอบถามสุขภาพของ UTMB
  • f. เลือกช่วงเวลารับหมายเลขการแข่งขัน (เพื่อกระจายการรับ ไม่ให้หนาแน่น)
 4. นักกีฬาแสดง “Amazean Jungle Trail Pass” และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน
 5. นักกีฬาเช็คอินในแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือ ผู้จัดเช็คอินนักกีฬาเข้าระบบเมื่อรับหมายเลขการแข่งขัน และได้รับริสต์แบนด์เพื่อแสดงเครื่องหมาย “ผ่าน” การคัดกรองแล้ว