กระบวนการเมื่อพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ

  1. เตรียมการล่วงหน้าโดยประสานงานกับโรงพยาบาลเบตงเพื่อให้เตรียมพร้อมให้บริการตรวจรักษานักกีฬาและเจ้าหน้าที่การแข่งขัน AMAZEAN JUNGLE TRAIL ในช่วงวันที่แข่งขัน
  2. หากมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ป่วย ที่ Medical Command Center ของงาน AMAZEAN JUNGLE TRAIL ลงความเห็นว่าสมควรมีการตรวจการติดเชื้อ Covid-19 จะมีใบส่งตัวพร้อมชุดตรวจ ATK ไปยังโรงพยาบาลเบตง
  3. โรงพยาบาลเบตง แจ้งผลการตรวจไปยัง Medical Command Center
    • a. กรณีผลเป็นลบ : รักษาผู้ป่วยตามโรคที่ผู้ป่วยเป็น ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด อาจติดตามการรักษาตามแต่ Medical Director เห็นสมควร
    • b. กรณีผลเป็นบวก : ให้ดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย Covid ของอำเภอเบตงและจังหวัดยะลา คือ การนำผู้ป่วยไปคัดกรองและตรวจ RT-PCR และจัดสถานพยาบาลในจังหวัดยะลาให้ตามความรุนแรงของผู้ป่วย จนพ้นระยะแพร่กระจายเชื้อ
  4. รวบรวมเอกสารการตรวจ และทำการสรุปรายการการตรวจ เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้จัด
  5. กรณีที่ไม่มีใบส่งตัวจาก Medical Command Center ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับบริการ