เทศกาลไฟประดับเมือง

จะมีการออกแบบและตกแต่งประดับประดาสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สี สำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ในบริเวณเทศบาลเมืองเบตง ตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2565